Acc #90892: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Nidalee Báo Đốm

  • Master Yi

  • Teemo

  • Lee Sin

  • Nasus

  • Nidalee

  • Nautilus

  • Darius

  • Yasuo

  • Yone