Acc #91807: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Master Yi Thiên Kiếm

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Ashe

  • Caitlyn

  • Brand

  • Garen

  • Riven