Acc #11478

 • Acc #6772
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 70Skin: 52Ngọc: 5
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #11929
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 85Skin: 75Ngọc: 4
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #11926
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 66Skin: 73Ngọc: 4
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #11911
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 70Skin: 76Ngọc: 1
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #11896
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 76Skin: 74Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #11873
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 60Skin: 73Ngọc: 4
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #11738
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 64Skin: 76Ngọc: 10
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #11661
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 48Skin: 76Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM