Acc #11629

 • Acc #6901
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 53Skin: 45Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11952
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 67Skin: 63Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11923
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 57Skin: 62Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11818
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 72Skin: 62Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11685
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 51Skin: 50Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11646
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 73Skin: 64Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11626
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 60Skin: 64Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11553 - Esu Sứ Giả Tận Thế
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 44Skin: 25Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM