Acc #1943

 • Acc #739 - Airi - 7K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #681 - Còn 7K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #510
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM