Acc #1987

  • Acc #3169 Acc rẻ, ngộ không
    Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 26Skin: 20Ngọc: 60
    60.000 đ CARD 48.000 đ ATM
  • Acc #2107 Acc rẻ
    Khung: Chưa có khungRank: Danh mục RankTướng: 27Skin: 14Ngọc: 69
    60.000 đ CARD 48.000 đ ATM