Acc #3228

  • Acc #3301 26t 26s |B?ch Kim 1
    Khung: Kim cươngRank: Bạch Kim IVTướng: 26Skin: 26Ngọc:
    150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
  • Acc #448
    Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Skin: Ngọc: 3
    150.000 đ CARD 120.000 đ ATM