Acc #4438

 • Acc #4713
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 35Skin: 31Ngọc:
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6696
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 52Skin: 48Ngọc: 7
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6691
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 45Skin: 35Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6668
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 40Skin: 44Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6661
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 46Skin: 39Ngọc: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #6515
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 41Skin: 38Ngọc: 6
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5421
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 36Skin: 43Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #5418
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim VTướng: 37Skin: 35Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM