Acc #4487

  • Acc #4526 1 rương tướng, có sẵn 9k8 vàng
    Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim VTướng: 11Skin: 2Ngọc: 60
    40.000 đ CARD 32.000 đ ATM