Acc #5413

 • Acc #5058
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 89Skin: 99Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #6702
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 32Skin: 33Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #6538
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 78Skin: 107Ngọc: 5
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #6499 - 150 Viên Ngọc 3
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 87Skin: 87Ngọc: 8
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #6498 - 205 Viên Ngọc 3
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 87Skin: 97Ngọc: 18
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #6467
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 81Skin: 79Ngọc: 6
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #5456
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 89Skin: 86Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #5109
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 79Skin: 81Ngọc:
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM