Acc #5414

 • Acc #6546
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 43Skin: 50Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #6544
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 44Skin: 34Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #6543
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 44Skin: 40Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #6537
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 50Skin: 44Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #6514
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 44Skin: 53Ngọc: 3
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #6487
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 47Skin: 47Ngọc: 8
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #6485
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim VTướng: 47Skin: 49Ngọc: 5
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #6484
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 49Skin: 34Ngọc: 5
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM