Acc #681

 • Valhein Hoàng Tử Quạ

 • Ormarr Cựu Chiến Binh

 • Arthur Lãnh Chúa Xương

 • Fennik Nhà Thám Hiểm

 • Nakroth Quân Đoàn Địa Ngục

 • Skud Sơn Tặc

 • Kahlii

 • Taara

 • Ormarr

 • Veera

 • Zuka

 • Arthur

 • Natalya

 • Aleister

 • Nakroth

 • Toro

 • Yorn

 • Gildur

 • Violet

 • Triệu Vân

 • Mganga

 • Krixi

 • Mina

 • Lữ Bố

 • Valhein

 • Acc #614 - Còn 8k Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #739 - Airi - 7K Vàng
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM