Acc #8327

  • Acc #739 - Airi - 7K Vàng
    Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 2
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
  • Acc #681 - Còn 7K Vàng
    Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 3
    50.000 đ CARD 40.000 đ ATM