Acc #9999

 • Acc #10257 - Nhiều Ngọc bậc 3
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 62Skin: 74Ngọc: 24
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #10253
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 74Skin: 81Ngọc: 9
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #9856
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 74Skin: 70Ngọc: 6
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #7437
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 70Skin: 84Ngọc: 6
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #6964
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 85Skin: 84Ngọc: 4
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #6854 - 15 thẻ đổi tên
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 75Skin: 81Ngọc: 11
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #6749
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 82Skin: 81Ngọc: 9
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #6748
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 94Skin: 91Ngọc: 6
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM