• Acc #739 - Airi - 7K Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #725 - Còn 12K Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #681 - Còn 7K Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #675 - Còn 8k Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #647 - Còn 6K Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #632 - Còn 14K Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #591

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc ITướng: Skin: Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #565 - Còn 10K Vàng - Cấp Ngọc 90

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #556 - Còn 7k Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #546 - Còn 7K Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #534 - Còn 8k Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Skin: Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #533

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Skin: Ngọc: 4
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #521

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #510

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IIITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #505 - Còn 13K Vàng - Có Jocker

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #501 - Wonder Woman

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #500 - Còn 6K Vàng

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #497

  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: Skin: Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #479 - Có Wonder Woman

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim VTướng: Skin: Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #472 - 5 bảng ngọc ngon

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: Skin: Ngọc: 5
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM