• Acc #38932

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 1Ngọc: 3
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38931

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 40Skin: 17Ngọc: 4
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #38928

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 19Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38910

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38909

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 34Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38898

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38872

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38869

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38860

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38859

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 2Ngọc: 3
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38851

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 20Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38848

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38847

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38846

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38845

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38844

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38838

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38837

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38836

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38835

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM