• Acc #38142

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38126

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 8Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38115

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 121Skin: 28Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #38112

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38105

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 61Skin: 15Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #38096

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38092

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38090

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 17Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38086

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38076

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 40Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38075

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 40Skin: 13Ngọc: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #38066

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 9Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38062

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 23Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38060

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 9Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38053

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38052

  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IIITướng: 81Skin: 20Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #38050

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 7Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38049

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 17Skin: 1Ngọc: 3
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38042

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38034

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 9Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM