• Acc #38202

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 7Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38199

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38198

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 56Skin: 15Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #38195

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 23Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38187

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 12Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38186

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 38Skin: 5Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #38184

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 22Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38183

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 22Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38173

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 2Ngọc: 3
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38170

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 7Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38163

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 2Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38160

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38158

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 11Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38154

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 21Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38150

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 23Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38149

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 20Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38145

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 18Skin: 1Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38142

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38126

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 8Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38115

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 121Skin: 28Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM