• Acc #38115

  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 121Skin: 28Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #38112

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38105

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IIITướng: 61Skin: 15Ngọc: 2
  200.000 đ CARD 160.000 đ ATM
 • Acc #38102

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 25Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38096

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38095

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 22Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38094

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 27Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38092

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 13Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38090

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 17Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38086

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38080

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 21Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38078

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 1Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38076

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 40Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38075

  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 40Skin: 13Ngọc: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #38067

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 39Skin: 14Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #38066

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 9Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38062

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 23Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #38060

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 9Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #38054

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 19Skin: 9Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #38053

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM