• Acc #13632

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 40Skin: 1Ngọc: 5
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13551

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 71Skin: 4Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13519

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 46Skin: 2Ngọc: 6
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13474

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 79Skin: 2Ngọc: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13460

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 72Skin: 4Ngọc: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13454

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 44Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13451

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 40Skin: 2Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13435

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 74Skin: 3Ngọc: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13428

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 40Skin: 3Ngọc: 4
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13412

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 2Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13410

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 49Skin: 6Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13386

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 75Skin: 2Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13375

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 65Skin: 9Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13349

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 54Skin: 7Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13326

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 7Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13319

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 28Skin: 3Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13318

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 48Skin: 4Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13314

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 45Skin: 9Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13305

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13304

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 56Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM