• Acc #55839

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 117Skin: 64Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55825

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 103Skin: 48Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #55809

  Khung: VàngRank: Vàng ITướng: 144Skin: 59Ngọc: 8
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55798

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: 101Skin: 75Ngọc: 2
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #55752

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 98Skin: 46Ngọc: 3
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #55749

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 146Skin: 80Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #55738

  Khung: VàngRank: Vàng ITướng: 146Skin: 120Ngọc: 6
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #55736

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 106Skin: 55Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55724

  Khung: BạcRank: Bạc IIITướng: 124Skin: 31Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #55703

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 115Skin: 113Ngọc: 3
  1.500.000 đ CARD 1.200.000 đ ATM
 • Acc #55695

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IIITướng: 146Skin: 79Ngọc: 3
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #55688

  Khung: BạcRank: Bạc IVTướng: 118Skin: 68Ngọc: 3
  800.000 đ CARD 640.000 đ ATM
 • Acc #55570

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: 144Skin: 49Ngọc: 4
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM
 • Acc #55557

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 100Skin: 77Ngọc: 2
  1.000.000 đ CARD 800.000 đ ATM
 • Acc #55507

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 68Skin: 32Ngọc: 2
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #55469

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IITướng: 62Skin: 17Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #55459

  Khung: BạcRank: Bạc IIITướng: 121Skin: 47Ngọc: 2
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #55424

  Khung: Bạch kimRank: Bạch Kim IVTướng: 120Skin: 48Ngọc: 3
  600.000 đ CARD 480.000 đ ATM
 • Acc #55418

  Khung: VàngRank: Vàng IIITướng: 135Skin: 111Ngọc: 4
  1.200.000 đ CARD 960.000 đ ATM
 • Acc #55390

  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 110Skin: 58Ngọc: 2
  700.000 đ CARD 560.000 đ ATM