• Acc #10807

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 64Skin: 85Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #10806

  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 79Skin: 99Ngọc: 7
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #10257 - Nhiều Ngọc bậc 3

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 62Skin: 74Ngọc: 24
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #10253

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 74Skin: 81Ngọc: 9
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #9905

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 83Skin: 83Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #9856

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 74Skin: 70Ngọc: 6
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #9787

  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 87Skin: 93Ngọc: 7
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #9786

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 93Skin: 82Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #9782

  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 96Skin: 98Ngọc: 5
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7484

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 91Skin: 96Ngọc: 7
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7472

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 84Skin: 100Ngọc: 4
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7452

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 91Skin: 100Ngọc: 7
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7451

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 100Skin: 128Ngọc: 11
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #7439

  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 86Skin: 73Ngọc: 4
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #7437

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương ITướng: 70Skin: 84Ngọc: 6
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #6964

  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 85Skin: 84Ngọc: 4
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #6859

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh ITướng: 85Skin: 101Ngọc: 8
  500.000 đ CARD 400.000 đ ATM
 • Acc #6856

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh VTướng: 73Skin: 66Ngọc: 20
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #6854 - 15 thẻ đổi tên

  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 75Skin: 81Ngọc: 11
  400.000 đ CARD 320.000 đ ATM
 • Acc #6754

  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IITướng: 79Skin: 72Ngọc: 11
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM