Acc #11388

 • Acc #6901
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 53Skin: 45Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11952
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 67Skin: 63Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11923
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương VTướng: 57Skin: 62Ngọc: 4
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11818
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 72Skin: 62Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11685
  Khung: Chưa có khungRank: Rank Cao ThủTướng: 51Skin: 50Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11646
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IVTướng: 73Skin: 64Ngọc: 3
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11529
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim ITướng: 55Skin: 56Ngọc: 2
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM
 • Acc #11512
  Khung: Cao thủRank: Tinh Anh VTướng: 60Skin: 63Ngọc: 90
  250.000 đ CARD 200.000 đ ATM