chat fb start
chat FB end

Acc #165748: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

  • Chưởng Mặc Định 1*

Sàn đấu

  • Sân Đấu Mặc Định 0*

  • Draven Bình Luận Viên

  • Riot Kayle

  • Annie

  • Kayle

  • Blitzcrank

  • Draven

  • Jinx