Acc #37236: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank SS5 Đồng SS6 Bỏ Rank