Acc #39659: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Annie Nghịch Đảo

  • Annie

  • Twisted Fate

  • Ryze

  • Sivir

  • Ashe

  • Amumu

  • Veigar