Acc #78989: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Warwick

  • Caitlyn

  • Malphite

  • Brand

  • Nasus

  • Garen

  • Ahri

  • Quinn