Acc #79018: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Kindred Lang Dương Vô Thường

  • Annie

  • Xin Zhao

  • Master Yi

  • Caitlyn

  • Brand

  • Garen

  • Darius

  • Kindred

  • Yone