Acc #80198: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Malphite Bắc Cực

 • Garen Huyết Kiếm

 • Twisted Fate

 • Master Yi

 • Warwick

 • Rammus

 • Janna

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Brand

 • Garen

 • Yasuo