Acc #90703: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Warwick

  • Janna

  • Malphite

  • Lee Sin

  • Garen

  • Lux

  • Yasuo