Acc #90773: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Garen Huyết Kiếm

  • Annie Sinh Nhật

  • Annie

  • Xin Zhao

  • Master Yi

  • Caitlyn

  • Brand

  • Lee Sin

  • Garen

  • Yone