Acc #90783: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

  • Caitlyn Vũ Khí Tối Thượng

  • Garen Huyết Kiếm

  • Master Yi

  • Sion

  • Jax

  • Caitlyn

  • Brand

  • Garen

  • Nautilus