Acc #90850: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

  • Garen Huyết Kiếm

  • Soraka Thánh Nữ

  • Master Yi

  • Soraka

  • Tryndamere

  • Janna

  • Nasus

  • Garen

  • Yasuo

  • Yone