Acc #91062: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

Chưởng lực

Sàn đấu

 • Olaf

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Jax

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Zed

 • Yone