Acc #4489

 • Acc #6527
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 61Skin: 69Ngọc: 6
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #6526
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 60Skin: 63Ngọc: 4
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #6525
  Khung: Chưa có khungRank: Tinh Anh IIITướng: 53Skin: 61Ngọc: 3
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #6497
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IIITướng: 60Skin: 41Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #6496
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IIITướng: 61Skin: 52Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #6495
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IITướng: 63Skin: 62Ngọc: 7
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #6494
  Khung: Chưa có khungRank: Kim Cương IVTướng: 62Skin: 67Ngọc: 5
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #6492
  Khung: Chưa có khungRank: Bạch Kim IITướng: 65Skin: 63Ngọc: 4
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM