• Acc #13349

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 54Skin: 7Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13326

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 7Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13319

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 28Skin: 3Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13318

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 48Skin: 4Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13314

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 45Skin: 9Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13305

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13304

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 56Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13298

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 4Ngọc: 4
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13297

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 3Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13293

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 82Skin: 2Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #13286

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 42Skin: 5Ngọc: 4
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13284

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 44Skin: 4Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13278

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 42Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13276

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 44Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13274

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 59Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13248

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 57Skin: 2Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13230

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 39Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13229

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13228

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 52Skin: 2Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #13226

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 70Skin: 6Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM