• Acc #21511

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 67Skin: 9Ngọc: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21508

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 51Skin: 8Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21506

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 49Skin: 6Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21496

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 29Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21493

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 48Skin: 6Ngọc: 6
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21485

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 49Skin: 11Ngọc: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21481

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 71Skin: 9Ngọc: 8
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21466

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 42Skin: 6Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21465

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 72Skin: 7Ngọc: 4
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21463

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 39Skin: 6Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21453

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 49Skin: 6Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21438

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 12Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #21437

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 31Skin: 8Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21436

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 36Skin: 8Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21413

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 47Skin: 8Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21383

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 52Skin: 5Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21379

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 45Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21367

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 44Skin: 7Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21365

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 44Skin: 7Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #21345

  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 43Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM